Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FKP SCORPIO 

("ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN")

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (contractuele) verhoudingen die worden aangegaan door u (“U”) en FKP SCORPIO BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Waterloostraat 35, 2600 Antwerpen (België) (hierna “Scorpio” of de “Organisator”), en op alle producten en diensten die door Scorpio worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de klanten het proces van het online bestellen van tickets volledig begrijpen. Scorpio behoudt zich echter het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij deze wijzigingen van kracht worden zodra ze op haar website www.fkpscorpio.be/terms-conditions (de “Website”) gepubliceerd zijn. Met het oog hierop verzoeken wij u vriendelijk de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

1.3 Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden leidt tot het verlies van het recht op toegang tot het evenement in kwestie, zonder betaling van een schadevergoeding en met nietigverklaring van het digitaal ticket in kwestie.

1.4 Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, doet dit geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Bijwonen van evenementen, personaliseren van digitale tickets

2.1 Alle door of in opdracht van Scorpio uitgegeven digitale tickets (de “Digitale Tickets”) zijn persoonsgebonden, d.w.z. dat alleen de persoon die houder is van het Digitaal Ticket en het daarin vervatte recht van aanwezigheid, het recht heeft om toegang tot het evenement te eisen. Het recht om deel te nemen aan de evenementen van Scorpio bestaat uitsluitend op basis van de bezoekersovereenkomst (contract voor deelname aan een evenement), dewelke de bezoeker heeft gesloten met de Organisator (in het kader van zijn bestelling van een Digitaal Ticket). 

2.2 Het bewijs dat de bezoeker een contractpartner is en dus ook het recht heeft verworven om het evenement bij te wonen, wordt geleverd door het voorleggen van het persoonsgebonden Digitaal Ticket en – op verzoek van de organisator – een identiteitsbewijs met foto. De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het evenement te weigeren, met name door het blokkeren van het Digitaal Ticket, aan tickethouders die het recht om het evenement bij te wonen niet hebben verworven of tickethouders die niet kunnen bewijzen dat zij dit recht bezitten. Indien de Organisator de houder van het Digitaal Ticket toelaat, wordt hij tevens ontheven van zijn prestatieverplichting ten opzichte van de contractpartner indien de houder van het ticket niet identiek is aan de contractpartner die gerechtigd is het evenement bij te wonen.

2.3 Een bijkomende voorwaarde voor het bijwonen van het evenement is dat de bezoeker bij binnenkomst het Digitaal Ticket met zijn/haar voor- en achternaam toont of scant in de lezer.

2.4 De Organisator bezorgt de bezoeker een Digitaal Ticket in de “EventimPASS”-applicatie voor elk geboekt en (volledig) betaald ticket. Een Digitaal Ticket geeft slechts recht op toegang tot het geboekte evenement voor één persoon tegelijk. Indien een koper meerdere Digitale Tickets verwerft, zullen deze enkel op zijn mobiel toestel worden weergegeven.

2.5 Een derde wiens naam niet op het Digitaal Ticket staat, krijgt alleen toegang tot het evenement indien hij of zij gelijktijdig met de persoon wiens naam op de Digitale Tickets staat, het evenement betreedt. Bij het betreden van het evenement wordt het mobiele toestel van de koper doorgegeven aan elke andere bezoeker die met hem aanwezig is om de desbetreffende autorisatiecode in de lezer in te scannen. Door het Digitaal Ticket aan te bieden bij de ingang van het evenement (met name door de autorisatiecode in te scannen in de lezer), verklaart de bezoeker dat hij/zij bevoegd is om het evenement bij te wonen.

3. Doorgifte van Digitale Tickets, officiële secundaire marktplatformen en contractuele sancties

3.1 De verkoop van de Digitale Tickets is uitsluitend bestemd voor particulier, niet-commercieel gebruik door de bezoeker. Elke commerciële doorverkoop van de Digitale Tickets door de bezoeker is verboden. Een particuliere overdracht van een Digitaal Ticket om niet commerciële redenen, met name in individuele gevallen van ziekte of andere gevallen van verhindering van de koper van het Digitaal Ticket, is toegestaan onder de voorwaarden die in artikel 3.3 worden vermeld en indien er geen sprake is van een ontoelaatbare overdracht in de zin van de regeling uitgewerkt in artikel 3.3.

3.2 De Klant kan de rechten en plichten die voortvloeien uit de bezoekersovereenkomst (en dus ook het recht op bezoek) slechts overdragen aan een derde, indien (i) de derde in diens plaats de bezoekersovereenkomst sluit en daarbij in alle rechten en plichten treedt van de bezoekersovereenkomst en (ii) de toestemming van de Organisator wordt verkregen voor deze toetreding tot de bezoekersovereenkomst, die hierbij bij voorbaat wordt verleend onder de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 3.3. De overdracht van individuele rechten uit de bezoekersovereenkomst, met name het recht op aanwezigheid, is uitgesloten indien niet aan een van de onder (i) en (ii) omschreven voorwaarden is voldaan. Indien een contractpartner van de Organisator in het kader van een bezoekersovereenkomst op toelaatbare wijze meerdere aanwezigheidsrechten heeft verworven en deze aanwezigheidsrechten op toelaatbare wijze aan meerdere derden overdraagt, moeten met de toetredende personen afzonderlijke bezoekersovereenkomsten gesloten worden.

3.3 De koper mag in geen geval Digitale Tickets (door)verkopen tegen een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke totale aankoopprijs van de Digitale Tickets. Om te voorkomen dat de Digitale Tickets tegen woekerprijzen worden doorverkocht, d.w.z. in het belang van de handhaving van een passende prijsstructuur, ter voorkoming van strafbare feiten in verband met het bezoek aan het evenement en ter handhaving van huisverboden, (i) is de toestemming van de Organisator zoals bepaald in artikel 3.2 vereist en (ii) mogen Digitale Tickets uitsluitend worden doorverkocht door gebruik te maken van de platformen voor ticketuitwisseling die worden beheerd door onze distributiepartner (i) CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (“CTS”) en (ii) TICKETMASTER (de “Erkende Platformen  voor Ticketuitwisseling”).

In de volgende gevallen is de toestemming van de Organisator voor de doorverkoop van Digitale Tickets (en dus de toetreding van een derde partij tot de bezoekersovereenkomst) uitdrukkelijk niet verleend:

  • de verkoop van Tickets buiten de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling;
  • de verkoop van Digitale Tickets in het kader van veilingen die niet door de Organisator toegestaan zijn (met name op het internet), via internetmarktplaatsen/ticketbeurzen die door de Organisator zelf niet erkend zijn of via derden;
  • de commerciële verkoop van Digitale Tickets zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator;
  • de verkoop (met inbegrip van kosteloze overdracht) van Digitale Tickets met het oog op reclame, marketing, of als bonus, als promotiegeschenk, als prijs of als onderdeel van een niet-toegestaan hospitality- of reispakket;
  • de verkoop (met inbegrip van kosteloze overdracht) van Digitale Tickets zonder uitdrukkelijke verwijzing naar deze ticketvoorwaarden, in het bijzonder naar de in dit artikel 3 opgenomen beperkingen inzake overdracht.

3.4 Het doorgeven of het doorverkopen van Digitale Tickets in strijd met de in artikel 3.3 genoemde gevallen is verboden. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van tickets indien de met het aanbod overeenstemmende doorverkoop of overdracht in strijd zou zijn met de in artikel 3.3 vermelde gevallen. Voor elke schending van een van deze verbodsbepalingen is de contractpartner verplicht tot betaling van een contractuele sanctie, waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal Digitale Tickets dat in strijd met deze Algemene Voorwaarden is aangeboden of doorgegeven, (ii) het bedrag van de doorverkoopprijzen en (iii) in het algemeen, de door de Organisator geleden (directe of indirecte) schade of verliezen. Bij de vaststelling van de contractuele sanctie wordt rekening gehouden met eventuele andere contractuele sancties. Aanspraken op schadevergoeding door Scorpio blijven onverlet, waarbij de contractuele sancties worden verrekend met schadevorderingen die op dezelfde feiten zijn gebaseerd.

3.5 Bij overtreding van de verbodsbepaling zoals vermeld in artikel 3.4 is de Organisator gerechtigd zich terug te trekken uit de bezoekersovereenkomst en/of de Digitale Tickets of autorisatiecode te blokkeren en de houder van het ticket de toegang tot het evenement te ontzeggen. De Organisator heeft tevens het recht om de koper eventuele andere bezoekersovereenkomsten te ontzeggen.

3.6 In geval van doorverkoop of overdracht van Digitale Tickets door de koper, is de koper verplicht om, op verzoek van de Organisator, de Organisator binnen twee weken in kennis te stellen van de volledige naam en het adres van de ontvanger van het aanwezigheidsrecht of het Digitaal Ticket.

3.7 Onverminderd zijn rechten uit hoofde van de artikels 3.4 en 3.5 is de Organisator in geval van overtreding van de in artikel 3.3 genoemde verbodsbepalingen eveneens gerechtigd van de koper uitbetaling van de meeropbrengst of de gegenereerde winst te vorderen.

3.8 In geval van overtreding van het verbod krachtens artikel 3.3 behoudt de Organisator zich het recht voor, zonder afbreuk te doen aan zijn contractuele vrijheid, de betreffende koper naar eigen redelijk inzicht uit te sluiten van de aankoop van tickets in de toekomst en, indien nodig, verdere juridische stappen te ondernemen.

3.9 In het geval dat een koper zijn/haar Digitale Tickets wil doorverkopen of overdragen in overeenstemming met artikel 3.3 aan een derde partij, dient de koper de Algemene Voorwaarden aan die partij mee te delen. De koper vrijwaart de Organisator voor alle (directe en indirecte) schade die de Organisator lijdt als gevolg van het feit dat de derde die de Digitale Tickets koopt geen kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.

4. Doorverkoop van Digitale Tickets via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling

4.1 Vanaf 25/09/2021 hebben kopers van een aanwezigheidsrecht of van een Digitaal Ticket de mogelijkheid om tickets in te leveren of door te verkopen op een Erkend Platform voor Ticketuitwisseling, onder de hieronder vermelde voorwaarden. De koper mag geen Digitale Tickets doorverkopen of overdragen op een andere manier dan via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling (bv. via andere platformen voor ticketuitwisseling, of door de Digitale Tickets elektronisch naar een andere persoon te verzenden).

4.2 Door gebruik te maken van de “doorverkoop” optie op de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling, staat de koper de Organisator toe de vrijgegeven Digitale Tickets (opnieuw) te koop aan te bieden via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling in naam en voor rekening van de Organisator.

4.3 De Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling bieden het vrijgegeven Digitaal Ticket te koop aan in naam en voor rekening van de Organisator, in elk geval tot 24 uur voor de aanvang van een concert.

4.4 De klant bepaalt de prijs waartegen zijn Digitaal Ticket wordt verkocht. De doorverkoopprijs is echter, conform de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, beperkt tot maximaal de oorspronkelijke prijs van het ticket (inclusief alle kosten).

4.5 Zolang het Digitaal Ticket niet is verkocht, kan de besteller te allen tijde via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling van zijn aanbod afzien.

4.6 Op verzoek van de besteller kan een vrijgegeven Digitaal Ticket gereserveerd worden voor één of meerdere derde personen voor een periode van maximum 48 uur. In dat geval zal het vrijgegeven Digitaal Ticket exclusief aan deze derde(n) te koop worden aangeboden binnen de voornoemde reserveringsperiode. Hiertoe zullen de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling de koper een link ter beschikking stellen die de koper kan doorsturen naar één of meerdere derde(n). De derde persoon die als eerste het vrijgegeven Digitaal Ticket via deze link binnen de genoemde reserveringsperiode koopt, ontvangt het Digitaal Ticket. Indien het Digitaal Ticket niet binnen de voornoemde reserveringstermijn wordt gekocht, wordt het terug gepost voor verkoop op de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling.

4.7 Indien het vrijgegeven Digitaal Ticket wordt verkocht, wordt de (oorspronkelijke) koper daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De Digitale Tickets zullen worden geblokkeerd, zodat zij geen recht meer geven op toegang. Er zal een nieuw Digitaal Ticket worden aangemaakt voor de nieuwe koper. De koper van een via een Erkend Platform voor Ticketuitwisseling verkochte Digitaal Ticket betaalt een vergoeding per ticket. De mogelijkheid tot “doorverkoop” bestaat tot 24 uur voor aanvang van het betreffende evenement.

4.8 Indien en voor zover het vrijgegeven Digitaal Ticket niet wordt verkocht, wordt het digitale ticket van de koper niet geblokkeerd en blijft het recht geven op toegang. De koper zal echter in geen geval recht hebben op enige terugbetaling voor Digitale Tickets die niet konden worden doorverkocht via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling.

5. Verwerving onder andermans naam of via vertegenwoordigers

5.1 De verwerving van aanwezigheidsrechten of Digitale Tickets onder de naam van een andere persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwerving door exploitanten van ticketplatformen op het internet, is verboden.

5.2 Voor elke schending van het verbod vermeld in artikel 5.1 is de koper een contractuele sanctie verschuldigd waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal Digitale Tickets dat in strijd met deze Algemene Voorwaarden is aangeboden of doorgegeven, (ii) het bedrag van de doorverkoopprijzen en (iii) in het algemeen, de door de Organisator geleden (directe of indirecte) schade of verliezen. Bij de vaststelling van de contractuele sanctie wordt rekening gehouden met eventuele andere contractuele sancties. Schadevorderingen van Scorpio blijven onverlet, waarbij de contractuele sancties worden verrekend met schadevorderingen die op dezelfde feiten zijn gebaseerd.

5.3 Onverminderd het recht krachtens artikel 5.2, heeft de Organisator in geval van een schending van het in artikel 5.1 vermelde verbod eveneens het recht om zich terug te trekken uit de bezoekersovereenkomst en/of de tickets te blokkeren en de houder van het ticket de toegang tot het evenement te ontzeggen. De Organisator heeft tevens het recht om zich uit eventuele andere bezoekersovereenkomsten van de koper terug te trekken.

5.4 The Organizer reserves the right to block the access for, or the Digital Tickets of any purchaser of whom the Organizer knows or reasonable suspects that he/she cooperates with another ticket broker or black-market dealer or that he/she uses automatic programs for ticket ordering. 

6. Speciale voorschriften tijdens de Covid-19-pandemie

6.1 De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op het bijwonen van, de toegang tot en het verblijf in evenementen die moeten plaatsvinden onder bijzondere voorwaarden of vereisten die door een autoriteit zijn opgelegd in verband met de Covid-19-pandemie (“Coronapandemie”).

6.2 De bezoeker erkent dat tijdens de Coronapandemie evenementen mogelijk niet in de gebruikelijke vorm kunnen plaatsvinden vanwege officiële vereisten. Dit betekent met name dat het om deze redenen mogelijk is dat de bezoeker evenementen waarvoor hij/zij oorspronkelijk het recht op aanwezigheid had verworven niet of niet zoals bedoeld kan bijwonen.

6.3 De Organisator heeft het recht om, bijvoorbeeld met het oog op de naleving van de afstandszones of de eisen inzake bescherming en hygiëne, achteraf staanplaatsen om te zetten in zitplaatsen of de houder van het ticket andere zitplaatsen van dezelfde categorie toe te wijzen dan de bestelde. In dit geval heeft de tickethouder geen recht op schadevergoeding ten opzichte van de Organisator, en kan de Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.4 In verband met de aankoop van tickets voor evenementen tijdens de Coronapandemie kan het voorkomen, bijvoorbeeld bij een door de Belgische overheid ingevoerde vermindering van het oorspronkelijk toegestane aantal bezoekers in geval van een toename van het aantal besmettingen in verband met de Coronapandemie, dat de bezoeker feitelijk niet in staat is een evenement bij te wonen waarvoor hij een aanwezigheidsrecht heeft gekocht of een Digitaal Ticket heeft ontvangen. In voorkomend geval erkent de koper dat de Organisator het recht heeft om in individuele gevallen oorspronkelijk toegewezen Digitale Tickets of aangekochte aanwezigheidsrechten te annuleren. Ook in dit geval zal de selectie van de betrokken digitale tickets geschieden door middel van een transparante, niet-discriminerende procedure volgens vooraf vastgestelde specificaties. In dat geval krijgt de bezoeker de prijs van het Digitaal Ticket dat hij/zij volledig had betaald, terugbetaald; service-, transactie- en verzendkosten worden niet terugbetaald.

6.5 De toegang tot het evenement kan verder worden geweigerd, zonder dat de Organisator enige schadevergoeding verschuldigd is, indien de houder van het toegangsbewijs:

  • de geldende hygiëne- en gedragsrichtlijnen schendt, met name indien de houder van het toegangsbewijs geen geldig “CovidSafe”-certificaat kan voorleggen (d.w.z. bewijs van inenting tegen het Coronavirus, bewijs van genezing en/of, bewijs van een goedgekeurde Covid-19-test die niet ouder is dan 24 uur op het ogenblik van toegang tot het evenement);
  • besmet is met het Coronavirus, bewust in contact is geweest met een persoon die positief getest heeft op het Coronavirus of typische symptomen heeft van een infectie met het Coronavirus (typische symptomen zijn, bijvoorbeeld: enige ernstige ademhalingssymptomen, koorts, aantasting van reuk- en smaakzin);
  • de laatste 14 dagen in een risicogebied, een hoog risicogebied of een gebied met een virusvariant heeft verbleven en dit aanleiding geeft tot officiële verplichtingen die relevant zijn voor het bezoek aan het evenement (bv. quarantaine, verplichte tests, enz.).

6.6 Indien, om een belangrijke reden zoals officieel voorgeschreven beschermings- en hygiënemaatregelen opgelegd door de Belgische overheid, bepaalde eisen moeten worden nageleefd en/of bewijzen en/of informatie moeten worden verkregen van de koper voorafgaand aan de aankoop van een Digitaal Ticket en/of aan de toegang tot het evenement (bijvoorbeeld bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve testresultaten, de verplichting om een mondmasker te dragen of verklaringen over de gezondheidstoestand of een verblijf in risicogebieden) heeft de Organisator het recht om, binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming toegestane grenzen, dergelijke bewijzen en/of verklaringen van elke bezoeker te verkrijgen en om te controleren of aan de gespecifieerde vereisten is voldaan. De koper erkent en stemt ermee in dat indien hij/zij niet aan de toepasselijke vereisten voldoet of nalaat de gevraagde bewijzen of verklaringen te verstrekken, de koper de toegang tot het evenement wordt ontzegd of de toegang tot de aankoop van de Digitale Tickets wordt ontzegd.

6.7 Om besmettingsketens te traceren in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie, kan het nodig zijn dat de Organisator de contactgegevens van de bezoeker registreert en, indien nodig, deze gegevens aan de autoriteiten doorgeeft op hun verzoek. De Koper erkent dit en erkent dat hij de Organisator niet aansprakelijk kan stellen voor dergelijke handelingen, van welke aard dan ook. Met name in het geval van een aantoonbare besmetting van een persoon met het Coronavirus tijdens het evenement, kan de Organisator verplicht zijn deze gegevens en het tijdstip van het bezoek door te geven aan de bevoegde gezondheidsinstantie, zodat deze contact kan opnemen met de bezoeker om eventuele besmettingsketens zo snel mogelijk op te sporen en te onderscheppen. De gezondheidsautoriteit neemt vervolgens contact op met de bezoeker en vraagt, indien nodig, de contactgegevens op van de andere ticketgebruikers die samen met de ticketkoper in het stadion waren. Door het bestellen van een ticket of het in ontvangst nemen van het bijhorende Digitaal Ticket via het digitale ticketloket verplicht iedere klant zich derhalve tot het verstrekken van de benodigde gegevens (naam, adres, contactgegevens) van iedere bezoeker die samen met de koper het evenement zal bijwonen.

6.8 Voor het in artikel 6.7 beschreven doel verwerkt de Organisator de voor- en achternaam van de klant, zijn contactgegevens voor beveiligde bereikbaarheid (telefoon of e-mail), evenement, zitplaats en het aantal gekochte digitale tickets. De Organisator verwerkt deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting (Art. 6, 1, c) van de Verordening (EU) 2016/679). Dit omvat ook de noodzakelijke doorgifte aan de autoriteiten. De Organisator zal de persoonsgegevens slechts verwerken zolang dit noodzakelijk en toegestaan is op basis van de respectieve wettelijke norm. Daarna zal de Organisator de gegevens verwijderen.

7. Beperkingen

7.1 Digitale Tickets kunnen worden verkocht met bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, zalen met een minimum toegangsleeftijd, niet-aangrenzende zitplaatsen, beperkte hoogte, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij op het moment van aankoop van de Digitale Tickets alle informatie heeft gelezen die op de website van de Organisator wordt verstrekt met betrekking tot deze beperkingen.

7.2 De hoeveelheid Digitale tickets die beschikbaar is voor verkoop varieert afhankelijk van het evenement. Digitale Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via online reserveringen. Digitale Tickets voor populaire evenementen kunnen zeer snel uitverkocht zijn. De Organisator geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de Digitale Tickets. Af en toe kunnen extra Digitale Tickets worden vrijgegeven vóór het evenement. De Organisator is hiertoe echter in geen geval verplicht.

7.3 De aankoop van Digitale Tickets is uitsluitend voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn een geldige krediet-/betaalkaart die op hun naam staat.

7.4 De koper moet al zijn/haar inloggegevens voor de ticketapplicatie en de Website (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) strikt vertrouwelijk houden en moet de Organisator onmiddellijk op de hoogte stellen als hij/zij ongeoorloofd gebruik van zijn/haar gebruikersaccount opmerkt of vermoedt. De koper is verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van de ticketapplicatie of de Website van de Organisator. De koper is gebonden aan en aansprakelijk voor alle intentieverklaringen tot aankoop van Digitale Tickets die worden verzonden met gebruikmaking van zijn/haar inloggegevens of wachtwoord.

7.5 De koper mag geen gebruik maken van webcrawler software of op enige andere wijze (automatisch of handmatig) proberen de ticketapplicatie, Website of de inhoud daarvan van de Organisator te controleren of te kopiëren. De koper mag de werking van de ticketapplicatie of Website van de Organisator op geen enkele wijze negatief beïnvloeden, in het bijzonder niet door opzettelijk de systeeminfrastructuur van de Organisator te overbelasten. De Organisator zal redelijke burgerrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen elk illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van zijn ticketapplicatie of Website, in het bijzonder in geval van ongeoorloofde aankoop of verkoop van Digitale Tickets, het ongeoorloofd kopiëren van de Digitale Tickets, de ticketapplicatie of Website of het ongeoorloofd toepassen van een webcrawler of van andere software.

7.6 De volgende voorwerpen mogen niet worden meegenomen naareen evenementenlocatie: professionele opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, blikjes, drugs, vuurwerk, dieren, wapens en scherpe voorwerpen. Deze zullen door de beveiliging in beslag worden genomen. De Organisator behoudt zich het recht voor te verbieden om enige andere voorwerpen mee te nemen naar het evenement.

8. Betaling

8.1 De koper betaalt de totale aankoopprijs van de bestelde Digitale Tickets, evenals eventuele administratie-, leverings- en transactiekosten zoals aangegeven op het moment van de bestelling. Bijgevolg kan de totale prijs voor de Digitale Tickets hoger zijn dan de prijs die op de Digitale Tickets zelf is aangegeven. De ticketprijs en de leveringskosten, transactiekosten en/of reisbijdrage zijn inclusief BTW.

8.2 De koper die de bestelling van Digitale Tickets plaatst, is als enige verantwoordelijk voor de volledige betaling van de Digitale Tickets, zelfs wanneer de bestelling namens één of meerdere derden wordt geplaatst.

8.3 Alle bestellingen worden geplaatst onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles ten aanzien van de koper. De koper erkent dat, indien dergelijke betalingsgegevens niet kunnen worden geverifieerd, de bestelling van Digitale Tickets zal worden geannuleerd.

8.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om aankopen van Digitale Tickets waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze zijn gedaan, te annuleren.

9. Bezorging van de toegangsbewijzen

9.1 Alle (correct) aangekochte en door de koper betaalde Digitale Tickets worden in de ticketapplicatie van de Organisator geüpload als Digitale Tickets. Elke barcode/QR-code vertegenwoordigt één enkel Digitaal Ticket, waarmee de tickethouder het evenement kan betreden.

9.2 Het Digitaal Ticket wordt gescand bij de ingang van het evenement door het tonen van het Ticket in de ticketapplicatie van de Organisator. Het Digitaal Ticket mag slechts één keer gescand worden op de datum vermeld op het Digitaal Ticket. Indien dezelfde barcode/QR-code meermaals wordt voorgelegd, zal enkel het eerste Digitaal Ticket dat aan de ingang wordt gescand toegang krijgen tot het evenement. De daders van elke poging tot diefstal, vervalsing of fraude zullen worden vervolgd.

9.3 Alleen digitale tickets die correct zijn weergegeven en gescand in de ticketapplicatie van de organisator, krijgen toegang tot het evenement. GEPRINTE TICKETS WORDEN NIET GEACCEPTEERD. DE KOPER MAG DE DIGITALE TICKETS NIET AFDRUKKEN, NOCH PRINTSCREENS MAKEN VAN DE DIGITALE TICKETS. Deze zullen niet worden beschouwd als geldige toegangskaarten.

10. Geen herroepingsrecht

10.1 Onverminderd de artikelen 2 en 3 heeft de koper geen herroepingsrecht. Overeenkomstig artikel VI.53, 12 van het Wetboek van economisch recht, kan de koper zijn herroepingsrecht (overeenkomstig artikel VI.47) niet uitoefenen voor de levering van diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaalde uitvoeringsdatum of -periode is vermeld.

11. Aansprakelijkheid  

11. 1 De Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor fraude, grove nalatigheid of grove fout. In geen geval is de Organisator aansprakelijk voor enige indirecte - of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, reputatieverlies, verlies van gegevens, verlies van omzet, gederfde inkomsten, productiebeperkingen, verlies van klanten of vorderingen van derden.

11.2 De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Organisator die voortvloeit uit, of verband houdt met, de aankoop van Digitale Tickets zal in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag van de door de koper betaalde aankoopprijs voor het (de) desbetreffende Digitale Ticket(s).

11.3 De Organisator is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door bij het evenement betrokken derden.

12. Gegevensbescherming

12.1 Het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator is van toepassing op het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens. U kunt het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator hier vinden https://www.fkpscorpio.be/privacy-policy

12.2 De koper dient ervoor te zorgen dat alle informatie die is geüpload in de ticketapplicatie van de Organisator correct en geactualiseerd is. De Organisator behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren indien hij fraude in dit verband vermoedt.

13. Recht op afbeelding 

13.1 Door de aankoop van Digitale Tickets voor een evenement verleent de koper aan de Organisator (of de door hem aangewezen entiteiten) het recht om de koper en andere bezoekers voor wie de koper de Digitale Tickets heeft gekocht, te filmen en op te nemen, als onderdeel van het publiek.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1 Op de Algemene Voorwaarden en de bezoekersovereenkomst gesloten tussen de Organisator en de koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het bezoekerscontract zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd te Antwerpen.

Brussel 16 September 2021

FKP Scorpio Belgium

te

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x